ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಂದು ಕಟ್ಟು 'ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು' ಸಾಕು!

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಂದು ಕಟ್ಟು 'ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು' ಸಾಕು!

ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಕೇವಲ ರುಚಿ ಪರಿಮಳ

Recent Stories