For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ

|

ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಹಿಂದೂ ಖಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ 9 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗದಿರಲು ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೋಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ:

1. ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ

1. ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ

* ಸೂರ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಆಕೃಷ್ಣೇನ ರಾಜಸಾ ವರ್ತ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಷ್ಯನ್ ಮೃತಮ್ ಮ್ತಾರ್ಯಾ ಚ

ಹಿರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾ ರಥೇನಾ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾನಿ ಪಶ್ಯನ್ ।

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ

2. ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ

2. ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಏಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

* ಚಂದ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಇಮಾಂ ದೇವಾಸ್ಪತ್ ನ ಗ್ವಾಂ ಸುಧ್ವಂ ಮಹತೇ ಕ್ಷತ್ರಯ

ಮಹತೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಮಹತೇಜಾನ್ರಾಜ್ಯಯೇನ್ದ್ರಸ್ಯಇನ್ದ್ರಾಯ

ಇಮಾಮ್ಮುಷ್ಯ ಪುತ್ರಮುಷ್ಯೈ ಪುತ್ರಮಸ್ಯೈ ವಿಶ್ ಏಷಃ

ವೋಮೀರಾಜ ಸೋಮೋಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಂ ಗ್ವಂ ರಾಜಾ ।

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ

3. ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರ

3. ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ

* ಮಂಗಳ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧಾಧ ದಿವಃ ಕಾಕುಪತಿ ಪೃಥ್ವ್ಯಾ ಅಯಮ್

ಅಪ ಗ್ವಂ ರೇತಾ ಗ್ವ್ವಾಂ ಸಿ ಜಿನ್ವತೀ।

ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ದ್ವೇಷ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ

4. ಬುಧ ಮಂತ್ರ

4. ಬುಧ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ।।

ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ

* ಬುಧ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಉದ್ಬುಧಯಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೃತವಮಿಷ್ಟಾಪೂರತೇ

ಸ ಗ್ವಂ ಸೃಜೇ ತಮ್ಯಾಂ ಚ, ಅಸ್ಮಿನ್ತಧಸ್ತೇ ಅಧುತ್ತರಸ್ಮಿನ್

ವಿಶ್ವೇದೇವ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಸೀದತ್ । ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೋಟ

5. ಗುರು ಮಂತ್ರ

5. ಗುರು ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।।

ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ

* ಗುರು ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ಅತಿಯಾದರ್ಯೋ ಅರ್ಹದ್ ದುಮ್ದ್ವಿಭಾತಿ ಕೃತಮಜನೀಷು,

ಯದ್ದೀದ್ ಯಚ್ವಾಸ್ ಋತಪ್ರಜಾತ ತಡಸ್ಮಾಸು ದ್ರವಿಂ ಧೇಹಿ ಚಿತ್ರಂ,

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯೇ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಯಶಸ್ಸು, ಖ್ಯಾತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ

6. ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರ

6. ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶೃಂಗ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ

* ಶುಕ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪ್ರಿಶ್ರುತೋ ರಸಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವ್ಯಾಪಿವತ್ ಕ್ಷತ್ರಂ ಪಯಃ

ಸೋಮಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಋತೇನ್ ಸತ್ಯಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಂ ಪಿವಾನಂ ಗ್ವಮ್

ಶುಕ್ರಮನ್ಧಸ್ಇಂದ್ರಸ್ಯಇನ್ದ್ರಿಯಮಿದಂ ಪಯೋಮೃತಮಧು ।

ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹಣ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆಸ್ತಿ

7. ಶನಿ ಮಂತ್ರ

7. ಶನಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶನಿಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

* ಶನಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೀರ್ಭೀಷ್ಟ್ಯಾ ಆಪೋ ಭವತು ಪೀಟ್ಯೇ

ಶಾನ್ಯೋ ರಭಿಸ್ತ್ರವನ್ತು ನಃ । ಓಂ ಶನೈಛರಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆ

8. ರಾಹು ಮಂತ್ರ

8. ರಾಹು ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಹುವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ರಾಹುವೇ ನಮಃ

* ರಾಹು ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕ್ಯಾನ್ಶ್ಚಿತ್ರ ಆಭುವದ್ವತಿ ಸದಾ ವೃದ್ಧ ಸಖಾ

ಕ್ಯಾಃ ಶ್ಚಿಂಶ್ಥ್ಯಾ ವೃತಾ. ಓಂ ರಾಹ್ವೇ ನಮಃ ।

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ವಸ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ವಭಾವ

9. ಕೇತು ಮಂತ್ರ

9. ಕೇತು ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಕೇತುವೇ ನಮಃ||

ಓಂ ಕೇತುವೇ ನಮಃ

* ಕೇತು ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕೇತುಂ ಕೃಣ್ವಾನ್ ಕೇತ್ವೇ ಪೇಶೋ ಮರ್ಯಾ ಅಪೇಶಸೇ

ಸಮುಷ್ದ್ಭಿರ್ಜಾ ಯಥಾ. ಓಂ ಕೇತ್ವೇ ನಮಃ ।

English summary

Navagraha Mantras Meaning, Lyrics and Benefits of Chanting for Favorable Results in Kannada

Here we are discussing about Navagraha Mantras Meaning, Lyrics and Benefits of Chanting for Favorable Results in Kannada. Read more
X