ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಹಣೆಯ ತಿಲಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಹಣೆಯ ತಿಲಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಬಿ೦ದಿ ಅಥವಾ ತಿಲಕವನ್ನು ಏಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಎ೦ಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಒಳ್ಳೆಯದು....ಅಧ್ಯಯನವೊ೦ದರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಬಿ೦ದಿಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು

Recent Stories