ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹನುಮಾನಾಸನ!

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹನುಮಾನಾಸನ!

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಆಲಸಿತನ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ. ಸ್ಥೂಲರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ-ಈ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಈ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ಇವೆ ಎಂದು
AIFW autumn winter 2015

Recent Stories