ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ-ಬಹುಪಯೋಗಿ 'ಅಣಬೆ'

ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ-ಬಹುಪಯೋಗಿ 'ಅಣಬೆ'

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ

Recent Stories