ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಸೂತ್ರ

ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಸೂತ್ರ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗೆ ಭೂಷಣವೋ ಅಂತೆಯೇ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸುದೃಢವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಭೂಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಧಡೂತಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ನರಪೇತಲವೂ ಅಲ್ಲದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಹುರಿಗಟ್ಟಿದ ಶರೀರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ

Recent Stories