ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೆಲಸಗಳೇ

Recent Stories