ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ನುಂಗುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ನುಂಗುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಸುವುದುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೇವಿಸಲೆಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು...

Recent Stories