ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಗುಣಗಳು...

ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಗುಣಗಳು...

ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅತಿ ಖಾರವಾದ ಪುಟ್ಟಮೆಣಸಿನ ಹೆಸರೂ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು. ಇದೇನೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ....

Recent Stories