ಬಾಟಲಿ ನೀರು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ!

ಬಾಟಲಿ ನೀರು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ!

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಈಗ ಪುಕ್ಕಟೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಭಾರೀ ಆದಾಯ ತರುವ ಸರಕಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಕಿನಂತೆ ಮಾರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ನೀರು

Recent Stories