ಪೋಷಕರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ!

ಪೋಷಕರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ!

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಖಿನ್ನತೆಯು ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವರ್ತನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ...

Recent Stories