ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಆವರಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಆವರಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ವ್ಯಾಯಮದ ಕೊರತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲು ಕೊಬ್ಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲು ಕೊಬ್ಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ...

Recent Stories