ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸತತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋಸುತ್ತಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಶವನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹದ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ

Recent Stories